Wat betekent Zorgverband voor u?

Zorgverband richt zich primair op de zorg voor thuiswonende, kwetsbare burgers. Dit zijn vaak ouderen, gehandicapten, chronisch zieken, psychiatrische patiënten of probleemgezinnen. Deze mensen hebben incidenteel dan wel structureel hulp en ondersteuning nodig van mantelzorg en vrijwilligers en eventueel van professionals: huisartsen en specialisten, thuiszorg, paramedici en welzijnsorganisaties.

Als professional werkt u daarom samen met andere professionals en niet-professionals. In eerste instantie gaat het vaak om de cliënt en zijn mantelzorger(s), de huisarts en de thuiszorg; daarnaast welzijnwerkers, paramedici en specialisten. Gemeenten zullen in de nabije toekomst een rol gaan spelen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

U zult informatie van anderen krijgen en informatie delen. Dat gebeurt op een gestructureerde wijze via het Zorgverband systeem. 

Informatie delen is méér dan het hebben van een gezamenlijk dossier:

  • Uit privacy overwegingen dient niet alle informatie voor iedereen zichtbaar te zijn. 
  • Mensen moeten actief op de hoogte gebracht worden van de ontwikkelingen rond de zorg voor de cliënt die in het dossier worden opgenomen.

Om dat te bewerkstelligen moeten informatie en processen rond de cliënt gestructureerd worden. Daarbij speelt de cliënt zelf waar mogelijk een centrale en actieve rol. Indien dit niet mogelijk is wordt dit overgenomen door een mantelzorger of een coördinator.

Alle betrokken werken dus in het netwerk samen via het Zorgverband systeem:


Voor een cliënt is Zorgverband vooral het middel om zelfregie en zelfredzaamheid te behouden. Daarbij wordt hij ondersteund door een team van professionals en niet-professionals dat goed samenwerkt.
Netwerk Met Zorgverband
De mantelzorger staat er niet alleen voor omdat hij of zij onderdeel is van een team waarin ook de zorgprofessionals zitten. Dit team ondersteunt de cliënt en de mantelzorger. In het dossier staat welke bijdrage de mantelzorger kan en wil leveren aan de zorg. Mantelzorger In Smn
De familie kan via het internet op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, ook als de cliënt deze informatie niet zelf kan geven. Op deze wijze kan zij ook op afstand betrokken blijven. De familie kan op elk moment van de dag informatie over de cliënt inzien: zij zijn dus niet afhankelijk van de toevallige beschikbaarheid van zorgverleners. Familie In Smn

De professionals weten van elkaar en van de niet-professionals wat ze doen, en weten wat er precies van hun verwacht wordt. Dat schept duidelijkheid, vooral naar de cliënt en de mantelzorger toe.
Professionals In Smn
De coördinator is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het netwerk. Hij legt vast wie wat doet en let erop of alles naar behoren loopt. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en de mantelzorger. Coordinator Van Het Netwerk

Het Zorgverband systeem