Het Zorgverband systeem

Met Zorgverband krijgt elke zorgvrager een eigen pagina op een website: dat is de eigen plek van de zorgvrager. Hierop wordt zijn zorgleefplan weergegeven en bijgehouden. In het zorgleefplan van de cliënt worden problemen vastgelegd en structurele zorg en interventies beschreven. Het zorgleefplan kan door iedereen uit het netwerk van de cliënt, mits die daartoe toestemming heeft, ingezien en aangevuld worden. Ook wordt de voortgang van het ingezette beleid gecontroleerd.

Het zorgleefplan wordt opgesteld door de (zorg)coördinator (1). Wanneer er over de voortgang van  de zorg wordt gerapporteerd (2) worden belangrijke wijzigingen doorgespeeld aan alle betrokkenen (3). Ook de coördinator wordt op de hoogte gesteld (4) en beoordeelt of wijzigingen in de zorg nodig zijn.
Zorgleefplan

Het zorgleefplan is de kern van het systeem. Signalen en Instrumenten worden gebruikt om het zorgleefplan op te stellen:

  • Probleemverduidelijking met behulp van een scala aan instrumenten. Dit zijn vooral vragenlijsten met bijbehorende instructies die gebruikt worden om problemen van de cliënt systematisch in kaart te brengen. Daarbij is ruimte voor eigen waarnemingen en opmerkingen. Er zijn instrumenten die ook door de cliënt en de mantelzorg kunnen worden gebruikt, andere instrumenten worden primair door professionals gebruikt.
  • Signalering en opvolging: een signaleringssysteem waarbij iedereen in het netwerk signalen kan afgeven die door een coördinator, vaak in samenspraak met huisarts, specialist of paramedicus, worden afgehandeld.
  • Controle en terugkoppeling: Voortgangsrapportage en evaluaties uit het zorgleefplan kunnen leiden tot het (opnieuw) afnemen van vragenlijsten of het bijstellen van het ingezette beleid. 

Signalen, Instrumenten En Zlp

Door de goede onderlinge communicatie en instructies worden problemen direct en zo dicht mogelijk bij de cliënt afgehandeld. Als een probleem verergert wordt dat aan de verantwoordelijke persoon doorgegeven. Dit gebeurt niet te vroeg waardoor er niet onnodig wordt opgeschaald, maar ook niet te laat waardoor voorkomen wordt dat problemen verder verergeren. Door de betere communicatie en informatievoorziening kan dat gebeuren zonder verlies aan kwaliteit van de zorg. Het resultaat is dat mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen. Een verschuiving van de tweede- naar de eerstelijnszorg en van de eerstelijnszorg naar de nuldelijnszorg wordt zo mogelijk.

Lees ook het uitgebreide overzicht van het Zorgverband systeem.

De voordelen op een rijtje