Ontwikkelingen in de zorg

De zorg in Nederland is in beweging: de kosten van de zorg moeten binnen de perken worden gehouden, terwijl de kwaliteit van de zorg gehandhaafd of verbeterd moet worden en de zorgvragers meer de regie over hun eigen leven moeten houden. 

Zorgverband richt zich primair op de zorg voor thuiswonende, kwetsbare burgers: vaak ouderen, gehandicapten, chronisch zieken, psychiatrische patiënten maar ook op probleemgezinnen. Het gaat daarbij om meer dan een miljoen burgers die incidenteel dan wel structureel hulp en ondersteuning nodig hebben van mantelzorg en vrijwilligers en eventueel van professionals: huisartsen en specialisten, thuiszorg, paramedici en welzijnsorganisaties.  

Deze professionals werken voor verschillende organisaties, zoals gemeenten, thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken enz. Essentieel voor goede zorg is dat alle betrokken partijen (de cliënt, zijn netwerk van niet-professionals en professionals van verschillende organisaties) informatie met elkaar delen. Het delen van informatie is méér dan het hebben van een gezamenlijk dossier:
  • Uit privacy overwegingen dient niet alle informatie voor iedereen zichtbaar te zijn. 
  • Mensen moeten actief op de hoogte gebracht worden van de ontwikkelingen rond de zorg voor de cliënt die in het dossier worden opgenomen.

Om dat te bewerkstelligen moeten informatie en processen rond de cliënt gestructureerd worden, waarbij de cliënt zelf waar mogelijk een centrale en actieve rol speelt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit overgenomen door een mantelzorger of een coördinator.

Dat is precies wat het Zorgverband systeem doet: het ondersteunen van het netwerk rond de cliënt.

De belangrijkste gebruikers van het systeem zijn vaak de cliënt en zijn mantelzorger(s), de huisarts en de thuiszorg met daarnaast welzijnswerkers, paramedici en specialisten. Gemeenten zullen in de nabije toekomst een rol gaan spelen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De bekendste toepassing van Zorgverband is het Virtueel Verzorgingshuis.

Het netwerk rond de cliënt