Het Zorgverband systeem

Zorgverband is een web-based software systeem waarbij de cliënt centraal staat en dat informatie en processen structureert aan de hand van:

  • Probleemverduidelijking met behulp van een scala aan instrumenten. Dit zijn vooral vragenlijsten met bijbehorende instructies die gebruikt worden om problemen van de cliënt systematisch in kaart te brengen. Daarbij is ruimte voor eigen waarnemingen en opmerkingen. Er zijn instrumenten die door de cliënt en de mantelzorg worden gebruikt, andere instrumenten worden primair door professionals gebruikt.
  • Signalering en opvolging: een signaleringssysteem waarbij iedereen in het netwerk signalen kan afgeven die door een coördinator, vaak in samenspraak met huisarts, specialist of paramedicus, worden afgehandeld.
  • Controle en terugkoppeling: het zorgleefplan van de cliënt waarin de problemen worden vastgelegd en structurele zorg en interventies worden beschreven en de voortgang van het ingezette beleid wordt gecontroleerd. In het Zorgverband systeem heeft elke cliënt een eigen zorgleefplan dat door iedereen, mits die daartoe toestemming heeft, ingezien en aangevuld kan worden. Het systeem kan onder andere gekoppeld worden met systemen van huisartsen, apotheken en thuiszorgorganisaties.

Signalen, Instrumenten En Zlp

Signalen en Instrumenten worden gebruikt om het zorgleefplan op te stellen. Feedback uit het zorgleefplan kan aanleiding zijn tot het geven van signalen of het inzetten van instrumenten. De feedback komt voort uit de voortgangsrapportage en evaluatie van het ingezette beleid.

Door de goede onderlinge communicatie en instructies worden problemen direct en zo dicht mogelijk bij de cliënt afgehandeld. Escalatie vindt plaats zodra dat nodig is. Door de betere communicatie en informatievoorziening kan dat gebeuren zonder verlies aan kwaliteit van de zorg. Het resultaat is dat mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen. Tevens wordt een reductie van de kosten bewerkstelligd doordat problemen op het juiste moment worden gesignaleerd: niet te vroeg waardoor er niet onnodig wordt opgeschaald, maar ook niet te laat waardoor voorkomen wordt dat problemen kunnen verergeren. Een verschuiving van de tweede- naar de eerstelijnszorg en van de eerstelijnszorg naar de nuldelijnszorg wordt zo mogelijk.

De gegevens in het systeem kunnen op geaggregeerd niveau verwerkt worden in rapportages. Deze geven management informatie over zorgconsumptie, kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg, productiviteit enz.

Lees ook het uitgebreide overzicht van het Zorgverband systeem.

Beheersbare zorg