Beheersbare zorg

Met Zorgverband wordt voor alles de kwaliteit van de zorg op peil gehouden en zelfs verbeterd. De zorgtaken in het sociaal-medisch netwerk rond de cliënt worden gestructureerd in een zorgleefplan. Het zorgleefplan is het resultaat van een multidisciplinair overleg (MDO). Deze bespreking wordt gevoerd aan de hand van checklists en instrumenten (vragenlijsten) waarmee problemen zo objectief mogelijk worden vastgelegd. Na het bepalen van de problemen worden interventies vastgelegd waarmee de problemen worden aangepakt. Interventies kunnen structureel of incidenteel van aard zijn. De zorgcoördinator (vaak de wijkverpleegkundige) zal vervolgens de taken verdelen over mantelzorgers (indien zij zorgtaken op zich willen en kunnen nemen) en professionals. Iedereen heeft een duidelijke rol en bijbehorende verantwoordelijkheden. 

Periodieke evaluaties van het zorgleefplan kunnen bijvoorbeeld elke zes maanden worden gehouden. Daarnaast vindt een continue monitoring plaats:

  • Bij de voortgang van interventies wordt voortdurend gekeken of de interventie nog aan de verwachtingen voldoet. Als dat niet het geval is, kan tussentijds besloten worden om interventies te wijzigen of te stoppen. De coördinator speelt hierbij een cruciale rol.
  • Iedereen in het netwerk kan signalen geven zodra hij zich ergens zorgen over maakt.

Problemen worden direct gedetecteerd en sudderen niet door tot ze uit de hand lopen. Maar problemen zullen ook niet te snel worden opgeschaald door de filterende werking van het systeem. Het principe is dat problemen zo dicht mogelijk bij de bewoner worden opgelost maar dat er wordt opgeschaald zodra dat niet mogelijk is (“just-in-time”). Dit voorkomt onnodige inzet van dure mankracht.

Doordat alle activiteiten (waarnemingen en diagnoses) in het systeem worden vastgelegd is het mogelijk om verantwoording af te leggen over activiteiten en resultaten. De opgeslagen gegevens kunnen gebruikt worden voor rapportage over de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde zorg. Op bewonerniveau is er op deze wijze een objectief case management. Door deze gestructureerde aanpak wordt de zorg beter beheersbaar.

Implementatietraject